latest news

關愛老人家,從宜家開始。學識如何關愛老人家,用我哋嘅愛心,溫暖我哋每一位老人家。關愛老人家,從宜家開始。學識如何關愛老人家,用我哋嘅愛心,溫暖我哋每一位老人家。

我哋都需要學識如何去關愛老人家,親自了解養老院邊間好,照顧老人服務機構。我哋都需要學識如何去關愛老人家,親自了解養老院邊間好,照顧老人服務機構。